Over FloraFaunaCheck.nl

In Nederland zijn flora en fauna beschermd door de Wet natuurbescherming. Initiatiefnemers moeten bij ruimtelijke ingrepen rekening houden met de aanwezige natuurwaarden. Het is niet nodig om de aanwezigheid van beschermde soorten als een obstakel te zien voor ruimtelijke ontwikkelingen.

Actief omgaan met natuurwetgeving

Door op een actieve manier rekening te houden met natuurwetgeving kunnen maatregelen genomen worden die de aanwezige flora en fauna beschermen zonder dat dit de ruimtelijke ontwikkelingen tegenhoudt. Dit is echter alleen mogelijk als in een vroegtijdig stadium duidelijk is dat beschermde soorten voorkomen.

Gemeentebrede inventarisatie

Om goed aan de Wet natuurbescherming te kunnen toetsen is het noodzakelijk om te weten welke omvang de lokale populatie van een soort heeft. Alleen dan is het mogelijk om een goede inschatting te maken van de effecten van een ruimtelijke ingreep op die lokale populatie. Hiervoor is een inventarisatie op grotere schaal noodzakelijk. Een gemeente blijkt vaak een prima schaal om aan te houden.

Tijds- en kosten besparend!

Wanneer een gehele gemeente geïnventariseerd wordt, kunnen de resultaten voor veel projecten gebruikt worden. De rapportage van de inventarisatie vormt namelijk de juridische onderbouwing van het al dan niet voorkomen van beschermde flora en fauna. Om te voorkomen dat de rapportage vroeg of laat in de kast verdwijnt en niet meer gebruikt wordt worden de interpretaties van de inventarisatie geüpload op www.florafaunacheck.nl. Zo blijven de gegevens op een handige manier voor een langere periode toegankelijk voor gemeenten, initiatiefnemers en burgers.

 

Hoe is FloraFaunaCheck.nl ontstaan?

 

Zoek een gemeente